Algemene voorwaarden

Op het gebruik van ThirtyFive en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor je ThirtyFive bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin je je niet kunt vinden of ondervindt je hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan ThirtyFive direct af.
Dit of toekomstig bezoek aan ThirtyFive en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat je deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1: Definities

1.1. ThirtyFive: verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als ” ThirtyFive.”.

1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker

1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4. Gebruiker: De persoon die ThirtyFive bezoekt en/of gebruik maakt van de door ThirtyFive geleverde diensten of producten.

1.5. Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een deelnemer heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan andere deelnemers.

1.6. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en Profielen.

1.8. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op ThirtyFive hebben plaatsgevonden.

1.9. Dienst: De door ThirtyFive aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/sms-diens die bestaat uit het ter beschikking stellen van Content, in welke vorm dan ook.

Artikel 2: Werkingssfeer en voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen ThirtyFive en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van ThirtyFive

2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van ThirtyFive

3.1. ThirtyFive heeft als doel het om evenement tickets te kunnen aanbieden voor de bezoekers.

3.2. Gebruik van ThirtyFive en diensten die aangeboden worden via ThirtyFive staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien je de minimale leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebt, bezwaar maakt tegen de inhoud van ThirtyFive en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan ThirtyFive direct af.

3.3. Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan ThirtyFive worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina’s van ThirtyFive. Door je aanmelding af te ronden vertrek je ThirtyFive een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Gebruiker aan ThirtyFive is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van ThirtyFive op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sub-licentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen.

3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer ThirtyFive vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan ThirtyFive het account beëindigen of opschorten.

3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker ThirtyFive direct op de hoogte brengen.

3.6. ThirtyFive kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot ThirtyFive is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal ThirtyFive direct aangifte doen.

3.8. Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van jezelf.

3.9. Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van ThirtyFive of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

3.10. Het is niet toegestaan om ThirtyFive op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.11. Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via ThirtyFive beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van e-mails aan personen over wiens gegevens je via ThirtyFive beschikt. Je verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailinglist’ of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

3.12. Het is niet toegestaan om foto’s van andere mensen dan uzelf op ThirtyFive te publiceren. ThirtyFive behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

3.13. Het is niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in je profiel of op beeldmateriaal op te nemen. ThirtyFive behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. W O F spant zich maximaal in om ThirtyFive op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Gebruiker kan ThirtyFive op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van ThirtyFive of overige diensten van ThirtyFive.

4.3. Indien je meent dat jouw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op jouw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij je direct contact met ons op te nemen.

4.4. ThirtyFive is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Gebruiker. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van ThirtyFive.nl. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere Gebruikers.

Artikel 5: Content

5.1. De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen ons netwerk worden door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk. De inhoud van ThirtyFive werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is ThirtyFive niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van ThirtyFive. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.

5.2. ThirtyFive heeft entertainment als doel, het is expliciet niet het doel van ThirtyFive om fysieke afspraken tot stand te brengen.

5.3. ThirtyFive behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gesprekken op ThirtyFive te sturen via zelf gecreëerde profielen. Dit zijn fictieve profielen waarmee geen fysieke afspraken mogelijk zijn.

5.4. ThirtyFive is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet.

ThirtyFive heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal ThirtyFive direct op de hoogte worden gebracht. ThirtyFive zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.5. ThirtyFive gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar ThirtyFive stuurt.

5.6. Gebruiker verstrekt ThirtyFive een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van ThirtyFive op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sub-licentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto’s, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. ThirtyFive besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van ThirtyFive. Voor extra informatie verwijzen wij je naar de privacy statement op Maturematch.nl.

6.2. Tijdens het bezoek aan ThirtyFive en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van ThirtyFive en het optimaliseren/verbeteren van ThirtyFive en of overige diensten van ThirtyFive. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die ThirtyFive noodzakelijk acht.

6.3. ThirtyFive besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van ThirtyFive om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buiten rechterlijk kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Tarieven en betaling

7.1. De Klant zal de voor de Dienst verschuldigde bedragen betalen aan de aanbieder van het mobiele netwerk waarmee de Klant een overeenkomst heeft.
De te betalen tarieven worden met btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen verhoogd, tenzij anders vermeld.

7.2. De gegevens van ThirtyFive zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de Klant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

7.3. Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment van aangaan van de Overeenkomst.

7.4. De Klant verleent de aanbieder van het mobiele netwerk een machtiging tot automatische incasso voor de door ThirtyFive verleende Dienst.

Artikel 8: Annuleringen

8.1 Indien een reservering van een evenement ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

Annulering > 48 uur voor bedoeld tijdstip 0 Euro
Annulering < 48 uur voor bedoeld tijdstip 25 Euro per reservering

8.2 Annuleringen dienen per mail naar info@thirtyfive te gebeuren.

8.3 Vermindering van het aantal deelnemers kan op de dag zelf aan ons worden doorgegeven. Bij vermindering van het aantal personen heeft ThirtyFive het recht de prijs per persoon aan te passen.

8.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij een eigen verzekeraar af te sluiten.

8.5 Bij gehele annulering kunnen annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Artikel 9: Klachtenafhandelingen

9.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door ThirtyFive serieus in behandeling worden genomen.

9.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij ThirtyFive kenbaar te maken.

9.3. ThirtyFive zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. ThirtyFive zal de Gebruiker hierover schriftelijk via de mail berichten

Artikel 10 Gebruikersgeschillen

10.1. Aangezien ThirtyFive niet is betrokken in communicatie tussen Gebruikers onderling, in het geval dat je een onenigheid heeft met een andere Gebruiker, ontheft jou ThirtyFive hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

Artikel 11: Intellectuele eigendommen

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op ThirtyFive aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij ThirtyFive of diens licentiehouders.

11.2. Niets van ThirtyFive mag zonder schriftelijke toestemming van

ThirtyFive worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van ThirtyFive behoren toe aan ThirtyFive of haar licentiehouders.

11.3. Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan ThirtyFive toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan ThirtyFive en vrijwaren ThirtyFive derhalve van aanspraken van derden.

ThirtyFive is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

11.4. Mocht ThirtyFive op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal of (vermeende) inbreuk makende links op de website dan heeft ThirtyFive het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 12: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

12.1. ThirtyFive heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als je ThirtyFive na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

12.2. ThirtyFive wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van ThirtyFive of de algemene voorwaarden.

ThirtyFive
Dorpsstraat 110H
2712AM Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-711 35 35
info@thirtyfive.nl

ThirtyFive®2021-2022